FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Medical Publishing House Sp. z o.o.

ul. Egejska 6/45

02-764 Warszawa

redakcja@medph.pl

 

 

Ja ………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………..........................................…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Nr zamówienia ………………………………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………………, data odbioru ………………………………………………..

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………..

Data……………………………...

 

Podpis …………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) - niepotrzebne skreślić