REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MEDPH 

§1

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.medph.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MEDPH [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Medical Publishing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Egejska 6/45, KRS 0000253135. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7010011552, REGON: 140480885, tel. 22 824 02 68, adres email: redakcja@medph.pl [dalej „Usługodawca”] .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§3

Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, mailowo lub telefonicznie.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Prenumerata kwartalnika "Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna" jest przeznaczona tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126, poz. 1381 z późn. zmianami). W przypadku zamówienia prenumeraty przez osobę nie spełniającą tych warunków - zmuszeni będziemy do anulowania zamówienia.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Osoby (firmy), które chciałyby otrzymać fakturę VAT za prenumeratę prosimy o przesłanie na adres redakcji danych do jej wystawienia. Fakturę prześlemy wraz z pierwszym, objętym prenumeratą, numerem pisma.

 

§5

Koszty i termin wysyłki

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku Koszt dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszt dostawy” lub sprawdzić koszt dostawy w koszyku w trakcie składania zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności oraz rodzaju wysyłki. Klient może sprawdzić czas realizacji zamówienia klikając na link „Czas realizacji zamówienia”

 

§6

Reklamacje

1. Klient zgłasza ewentualne braki w dostawach lub fakt otrzymania egzemplarza z wadami jakościowymi. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Prenumerator będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Prenumeraty w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Prenumerator musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać ze strony http://sklep.medph.pl/content/7-formularz-odstapienia-od-umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy Prenumeratorowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, pomniejszone o już dostarczone numeru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Prenumerator nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać ze strony http://sklep.medph.pl/content/7-formularz-odstapienia-od-umowy

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§8

Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego MEDPH są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Współpracujemy z firmą nazwa.pl, która ma duże doświadczenie gwarantowane przez zgodność z najwyższym, IV poziomem międzynarodowej normy ANSI/TIA 942 - TIER IV, Certyfikaty Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, Tajne NATO, Tajne UNIA, Tajne KRAJ, certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 HU 11/6162 oraz siedmiostopniową kontrolę dostępu. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami,

5. W celu realizacji zamówionych przesyłek, dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub poczcie polskiej,

6. W celu realizacji płatności dane osobowe mogę zostać przekazane PayPro S.A. operatorowi systemu płatności online Przelewy24 jeżeli klient wybierze tą formę płatności.

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

§11

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 28.05.2018 roku